Nu bestellen bij Bol.com

Temesta bijsluiter

temesta bijsluiter

Onderaan vind je de Temesta bijsluiter.

Werkzame bestandsdeel: Lorazepam.

Temesta hoort tot een bepaalde groep van slaap- en kalmeringsmiddelen, de benzodiazepinen.
Temesta is bedoeld als kalmerend middel ter inleiding van bepaalde ingrepen (premedicatie), zoals kleine of grote operatieve ingrepen of bepaalde uitgebreide lichamelijke onderzoeken.
Temesta is ook bedoeld voor mensen die last hebben van ernstige angsten of spanningen en om wat voor reden dan ook geen tabletten kunnen nemen.

Pas goed op met Temesta
Temesta bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Select 2024Select 2024

Uw arts zal u op de hoogte stellen van de verschijnselen die mogelijk kunnen optreden (het zogenaamde “rebound” fenomeen) als u uw behandeling beëindigt. (Zie ook“Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Temesta wordt gestopt)
Als u minder dan 7-8 uur tijd hebt om te slapen, moet u er rekening mee houden, dat achteraf kan blijken dat u zich niet herinnert wat u in de periode na inname van Temesta hebt meegemaakt.

Bij kinderen en bejaarden kunnen vaker reacties optreden, die volkomen tegengesteld zijn aan het effect dat u van Temesta verwacht, zoals; rusteloosheid, opwinding, prikkelbaarheid, agressiviteit, waanvoorstellingen, woedeaanvallen, nachtmerries, bepaalde geestesstoornissen (psychoses), onaangepast en ander tegendraads gedrag. Als deze reacties zich voordoen, dient men de behandeling te stoppen.

Temesta is niet een eerste keus middel bij de behandeling van psychische stoornissen. Temesta mag niet als enige middel worden gebruikt bij de behandeling van angsten, die gepaard gaan met neerslachtigheid. Uw arts zal u geen hoge doses Temesta voorschrijven.

Verlaagde bloeddruk (hypotensie) is een zeldzame bijwerking. Toch is bij patiënten voor wie een verlaagde bloeddruk gevaarlijk is (cardiovasculaire of cerebrovasculaire complicaties) voorzichtigheid geboden. Dit is vooral het geval bij oudere patiënten.

Als u Temesta herhaaldelijk gebruikt gedurende een periode van enkele weken, kan de effectiviteit afnemen.

Als u Temesta gebruikt of gaat gebruiken, moet u er rekening mee houden dat u zowel geestelijk als lichamelijk afhankelijk kunt worden van dit geneesmiddel. Het plotseling beëindigen van de behandeling met Temesta kan leiden tot ontwenningsverschijnselen en deze kunnen al optreden na een week therapie.

Het risico op ontwenningsverschijnselen is groter naarmate de voorgeschreven dosis hoger is en de behandeling langer. Het risico is bovendien groter bij patiënten met een alcohol- of drugsverleden. Zie ook “Verschijnselen die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Temesta wordt gestopt”.
Langdurig gebruik van Temesta wordt niet aangeraden.
Het risico van geheugenverlies na de inname neemt toe bij hogere doseringen. Geheugenverlies kan gepaard gaan met onaangepast gedrag
Een reeds bestaande depressie kan manifest worden of verergeren gedurende het gebruik van een benzodiazepinen of benzodiazepine-achtige stoffen, zoals lorazepam.

Klik hier voor de temesta bijsluiter

Temesta bijwerkingen

Bijwerkingen treden meestal aan het begin van de behandeling op en verdwijnen geleidelijk tijdens de
behandeling of als de dosering wordt verlaagd.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld bij gebruik van Temesta:
Zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op de 10 personen)
-Vermoeidheid

Vaak (treedt op bij meer dan 1 op de 100 personen, maar bij minder dan 1 op de 10 personen)
-Slaperigheid overdag, sufheid, duizeligheid, coördinatieproblemen (ataxie) bijvoorbeeld
dronkemansgang, spierzwakte.

Soms (treedt op bij meer dan 1 op de 1.000 personen, maar bij minder dan 1 op de 100 personen)
-Verwardheid, neerslachtigheid (depressie), emotionele vervlakking, slaapstoornissen, veranderde zin
in vrijen, hoofdpijn, verminderde oplettendheid, gezichtsstoornissen, dubbelzien (diplopie),
misselijkheid, maag-darmproblemen, huidreacties,.

Zelden (treedt op bij meer dan 1 op de 10.000 personen, maar bij minder dan 1 op de 1.000
personen)
-Bloedafwijking (bloeddyscrasie), tijdelijk geheugenverlies, tegenstrijdige reacties, verlaagde
bloeddruk (hypotensie), verhoogde bloeddruk (hypertensie), afwijkingen van de leverfunctie.

Overige bijwerkingen
-Overige psychische stoornissen: opwinding (agitatie), zenuwachtigheid, prikkelbaarheid, agressiviteit,
waangedachten, woedeaanvallen, nachtmerries, waarnemingen van dingen die er niet zijn
(hallucinaties), ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord
is (psychose) en onaangepast gedrag. Deze bijwerkingen komen voornamelijk bij kinderen en bij
bejaarden voor.
-Overige algemene aandoeningen: Na toediening in de spieren: pijn, branderig gevoel en roodheid op
de plaats van injectie. Na toediening in een ader: ontsteking op de injectieplaats, pijn direct na de
injectie, roodheid.
Bij herhaald gebruik gedurende meerdere weken kan afhankelijkheid voor het werkzame bestanddeel
optreden. Bij een zeer zware narcose kunnen ademhalingsmoeilijkheden optreden.
Verder komen voor: verzuring van het bloed door zuurstoftekort in de lichaamsweefsels, verstoring
van het water- en zoutevenwicht, verlaagde bloeddruk, afsterven van bepaalde cellen in de nieren
(acute tubulus necrose), veroorzaakt door de hulpstoffen van Temesta. Deze symptomen zijn eerder te
verwachten bij patiënten met nierfalen en bij kinderen (zie ook ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn
met dit middel?’).

Temesta bijwerkingen die optreden na het stoppen van de behandeling
Hoofdpijn, spierpijn, angst, spanning, neerslachtigheid (depressie), slapeloosheid, opwinding,
verwardheid, prikkelbaarheid, zweten en het opnieuw optreden van verschijnselen die de aanleiding
waren om behandeling met Temesta te starten. Verlies van realiteitsgevoel, waarbij de (bekende)
omgeving onwerkelijk lijkt. Vervreemding van zichzelf en van het eigen gevoel (depersonalisatie),
versterkt gehoor, oorsuizen, gevoelloosheid en tintelingen in de ledematen, overgevoeligheid voor
licht, geluid en lichamelijk contact, onwillekeurige bewegingen, braken, waarnemingen van dingen die
er niet zijn (hallucinaties), toevallen/stuipen (convulsies). Toevallen kunnen vaken optreden bij
personen die in het verleden toevallen hebben gehad of bij personen die geneesmiddelen gebruiken die toevallen kunnen veroorzaken, zoals andere middelen tegen neerslachtigheid.

Deze temesta bijsluiter en deze site zijn geen vervanging voor medisch advies. Consulteer altijd een arts. Ga alsjeblieft verantwoordelijk om met je gezondheid en die van anderen.

Reacties zijn gesloten.

  • GezondheidGezondheid